ساخت مخروطی به ضخامت ۲۰ میلیمتر

قطر پایین ۱۴۰۰ میلیمتر

قطر بالا ۳۶۰۰ میلیمتر

 

ارتفاع ۱۵۰۰ میلیمتر

 

مخروطی

ساخته شده از ورق Mt a516 gr 70