ساخت مخزن استیل هوایی

ظرفیت ۵۰ متر مکعب

ارتفاع ۱۸ متر