مخزن ۳۰۰۰ لیتری استیل ۳۱۶

جهت مصارف دارویی

ضخامت ورق ۴ میلیمتر

مخزن ۳۰۰۰ لیتری